Standard Salgsbetingelser for Forbrukerkjøp av tjenester fra Inselo Installasjon AS

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av tjenester over Internett. Forbrukerkjøp av tjenester over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, håndverkertjenesteloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e–handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Vilkårene utfylles av relevante lovbestemmelser i ovennevnte lover og har forrang, med mindre motstriden gjelder ufravikelig regelverk.
Inselo Installasjon AS ("Selger/Selgeren") leverer installasjonstjenester samt evt. mersalgsprodukter tilknyttet installasjonstjenestene ("Tjenestene") i forbindelse med kjøp av et produkt eller en tjeneste fra Selgers oppdragsgiver ("Hovedproduktet"). Disse salgsbetingelsene gjelder kun for Tjenestene. Selger påtar seg intet ansvar for Hovedproduktet ved levering av Tjenestene, og Kjøper gjøres oppmerksom på at egne salgsbetingelser kan gjelde for kjøp av Hovedproduktet.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Inselo Installasjon AS, Vige Havnevei 4, N-4633,  Kristiansand, support.installasjon@inselo.no, tlf: 23005990, org nr: 915 729 010.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen/kjøpet av Tjenestene, og betegnes i det følgende som "Kjøper"/"Kjøperen&".

3. Pris

Den oppgitte prisen for Tjenestene er den totale prisen Kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Selger før kjøpet ikke har informert om, skal Kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Kjøperen har mottatt ordrebekreftelse fra Selger.
Kjøper er bundet av avtale om eventuelle tilleggskostnader og -produkter etter å ha signert særskilt bekreftelse overfor Selger at Tjenestene inklusive de aktuelle merarbeidene er utført.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selger kan kreve betaling for Tjenestene så snart arbeidet er utført. I etterkant av at Tjenestene er utført, sendes en SMS til Kjøpers mobilnummer med mulighet for å betale via Selgers partner Walley, hvor Kjøper kan velge mellom bank- eller kredittkort, delbetaling, eller Vipps.
Dersom SMS’en ikke blir aktivert innen 3 dager etter mottagelse, vil det bli sendt ut en faktura hvor betalingsfristen fremgår av fakturaen og med forfall 14 dager etter faktura ble sendt.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til  inkasso.

6. Utføring av Tjenestene

Levering av Tjenestene regnes som påbegynt og avsluttet den dagen Tjenestene blir utført for Kjøper iht. avtale mellom partene.

7. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan Kjøper angre bestilling av Tjenestene i henhold til angrerettloven.
Dersom Kjøper ønsker at Tjenestene skal påbegynnes og leveres før utløpet av angrefristen, skal dette avtales skriftlig og Kjøper skal i tillegg gi uttrykkelig forhåndssamtykke til at Tjenestene leveres før angrefristens utløp samt erkjenne at angreretten går tapt når Selger har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Følgende vil da være gjeldende for angreretten:
a. Dersom installasjon av Tjenestene ikke er utført, skal Kjøper betale et beløp som står i forhold til det som er levert og den tidsbruk som er medgått frem til det tidspunkt Kjøper gir skriftlig melding om bruk av angreretten.
b. Dersom installasjon av Tjenestene er utført, skal Kjøper anses å ha frafalt sin angrerett. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post eller SMS).

8. Forsinkelse og manglende levering – Kjøpers rettigheter og frist for åmelde krav

Dersom Selger ikke leverer Tjenestene eller leverer de for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper i henhold til reglene i håndverkertjenestelovens kapittel III etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Selger.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde levering av Tjenestene og kreve oppfyllelse fra Selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det vil medføre urimelig kostnad eller ulempe for Selger sett opp mot Kjøpers interesse i at Selger utfører Tjenestene.
Kjøper taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Kjøper kan heve avtalen dersom Tjenestene ikke blir levert på avtalt leveringstidspunkt og forsinkelsen er av vesentlig betydning for Kjøper. Dersom Kjøper har krevd oppfyllelse av Tjenestene, kan Kjøper ikke heve avtalen dersom Tjenestene blir utført innen rimelig tid eller innen den frist Kjøper har satt.

Erstatning

Kjøper kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Selger godtgjør at forsinkelsen eller Kjøpers tap skyldes hindring utenfor Selgers kontroll, og som Selger ikke med rimelighet kunne tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

9. Mangel ved Tjenestene – Kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved Tjenestene, må Kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon kan skje senest to år etter at Tjenestene er utført.
Dersom Tjenestene har en mangel og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper i henhold til reglene i håndverkertjenesteloven kapittel IV etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, , kreve retting, prisavslag, eller avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Selger.
Selger er ikke ansvarlig for mangler ved Hovedproduktet, med mindre mangelen skyldes Selgers utføring av Tjenestene.
Reklamasjon til Selger bør skje skriftlig.
Retting Kjøper kan kreve at Selger retter mangelen ved Tjenestene. Selger kan motsette seg Kjøpers krav dersom retting vil medføre urimelig kostnad eller ulempe for Selger. Selger kan videre kreve å rette mangel også dersom Kjøper ikke krever det, når retting kan skje uten vesentlig ulempe for Kjøper og Kjøper ikke har særlig grunn til å motsette seg rettingen. Prisavslag
Kjøper kan kreve prisavslag dersom mangelen ikke rettes. Dette gjelder ikke dersom Kjøper avslår retting som Kjøper plikter å motta. Prisavslaget settes til det det ville koste Kjøper å få mangelen rettet, med mindre kostnadene blir urimelige sammenlignet med mangelens betydning for Kjøper. I så  tilfelle settes prisavslaget til mangelens betydning for Kjøper.

Heving

Kjøper kan i stedet for prisavslag heve avtalen dersom formålet med Tjenestene blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen.

10. Selgers rettigheter ved Kjøpers mislighold

Dersom Kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Selger eller forhold på Selgers side, kan Selger i henhold til reglene i håndverkertjenesteloven kapittel VIII etter omstendighetene kreve avtalen hevet. Selger vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

Heving

Selger kan heve avtalen ved forsinket betaling eller medvirkning fra Kjøpers side, dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning, Kjøperen ikke betaler eller medvirker innen en rimelig tilleggsfrist fastsatt av Selger for oppfyllelse, eller det på forhånd er klart at forsinkelsen vil bli av vesentlig  betydning eller vare ut over tilleggsfristen.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom Kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso og Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

11. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Selger. Med mindre Kjøper samtykker til noe annet, kan Selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført avtalen med Kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
Les mer om retningslinjer for personvern på www.inselo.no.

12. Konfliktløsning

Klager rettes til Selger innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.